Johtaminen, hallinto

Kunta - kahden johtajuuden areena

Kunta - kahden johtajuuden areenaOman haasteensa kuntien johtamiseen tuo sen kaksinapaisuus. Osaavatko virkatyötä tekevät ammattijohtajat ja luottamushenkilöjohtajat yhdistää viisautensa ja johtamistaitonsa kunnan parhaaksi. Onko johtamistyö tavoitteellista? Onko strategiaprosessi hallussa? Ovatko roolit ja työnjako selkeät?
2001. ISBN 952-213-114-8
Kunta ja seurakunta - vuorovaikutusta ja yhteistyötä

Kunta ja seurakunta - vuorovaikutusta ja yhteistyötäJulkaisu avaa yhteistyön historiaa ja nykytilaa ihmisten elämänkaaren eri vaiheiden kautta asiaa tarkastellen. Esittelyyn tulevat myös yleiseen turvallisuuteen, maankäyttöön ja rakentamiseen sekä tukitoimintojen kehittämiseen liittyvä yhteistyö. Lisäksi julkaisu sisältää kuvauksia hyväksi koetuista yhteistyön käytännöistä. Lopuksi tarkastellaan strategisen kumppanuuden mahdollisuuksia sekä esitetään johtopäätöksiä ja suosituksia.
2011. ISBN 978-952-213-775-3
Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä. Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II. Kuntademokratian toimintatavat

Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä. Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II. Kuntademokratian toimintatavatKuntademokratian toimintatavat -työkalu on syntynyt osana Kuntien demokratiatilinpäätös -hanketta, joka on Kuntaliiton ja 12 pilottikunnan yhteinen vuoteen 2008 jatkuva kehittämishanke.
2006. ISBN 952-213-153-9
Kunta päättäjän perspektiivistä. Tutkimus kuntien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 54. Acta nro 176.

Kunta päättäjän perspektiivistä. Tutkimus kuntien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 54. Acta nro 176.Tutkimuksessa kartoitetaan kunnallisten päättäjien käsityksiä omasta vaikutusvallastaan, kunnan päätöksentekokulttuurista, kunnallisista palveluista, palvelutuotannon uudistamisesta ja vaihtoehtoisista organisointimalleista.
2005. ISBN 978-952-213-293-2
Kunta tarvitsee palvelustrategian

Kunta tarvitsee palvelustrategianElinvoimaiselle ja toimintakykyiselle kunnalle on tunnusomaista ennakointi, kaukonäköisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus. Tällöin kunnan johtamistyöstä vastuussa olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat eivät tyydy vain reagoimaan eteen tuleviin asioihin, vaan he pyrkivät varautumaan toimintaympäristön muutoksiin riittävän hyvissä ajoin.
2008. ISBN 978-952-213-423-3
Kunta viestintäostoksilla. Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan

Kunta viestintäostoksilla. Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan

Oppaassa tutustutaan kuntaan markkinointi- ja viestintäpalvelujen hankkijana
ja markkinointiviestintätoimistoon palvelujen tarjoajana.


Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Perusopetus ja lukiokoulutus Paras-uudistuksessa.

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Perusopetus ja lukiokoulutus Paras-uudistuksessa.Julkaisussa tarkastellaan perusopetus- ja lukiopalvelujen järjestämistä meneillään olevassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, kuntarajat ylittäviä palveluja, elämänkaarimallin ja tilaaja-tuottajatoimintatavan soveltumista opetustoimeen sekä opetuspalvelujen järjestämistä yhteistoiminta-alueella.
2009. ISBN 978-952-213-432-5
Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Paras-uudistuksessa

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Paras-uudistuksessaKirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Paras-uudistuksessa -hankkeen tavoitteena oli selvittää kunta- ja palvelurakenneuudistuksen aikaansaamia muutoksia kuntien kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämis- ja tuotantotavoissa sekä hallintorakenteissa.
2009. ISBN 978-952-213-477-6
Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kansalliskielet

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kansalliskieletKunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpano saattaaa aiheuttaa suuria muutoksia kuntalaisten kielellisiin oikeuksiin, esimerkiksi silloin, jos kaksikielinen kunta muutoksen kautta muuttuu yksikieliseksi.
2007. ISBN 978-952-213-232-1
Kunta. Ihmisten yhteisö

Kunta. Ihmisten yhteisöJulkaisu on kunnallisvaaliehdokkaille ja kaikille kunta-asioista kiinnostuneille oiva, tiivis perutietopaketti kunnista ja kunnan tehtävistä.
2008. ISBN 978-952-213-401-1
Kuntademokratian toimintatavat. Kuntien demokratiatilinpäätös. Teemavihko 2

Kuntademokratian toimintatavat. Kuntien demokratiatilinpäätös. Teemavihko 2Kuntien demokratiatilinpäätöshankkeen "Kuntademokratian toimintatavat" - teemavihko kunnille opastusta siihen, miten ne itse voivat itse arvioida sitä, miten kuntalaisten käytettävissä olevat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet toimivat, mitä ongelmia ja vahvuuksia niiden toimivuuteen liittyy sekä miten kuntademokratian toimivuuteen liittyviä kehittämistarpeita voidaan tunnistaa.
2006. ISBN 952-213-106-7
Kuntajohtajan johtajasopimus

Kuntajohtajan johtajasopimus- puitteet ja pelisäännöt johtamistyölle.
2016. ISBN 978-952-293-388-1
Kuntajohtaminen 2015 - suunta, sisältö ja välineet

Kuntajohtaminen 2015 - suunta, sisältö ja välineet2. uudistettu painos
2009. ISBN 978-952-213-553-7
Kuntajohtamisen ja demokratian käytännöt 1997-2000. Acta nro 125

Kuntajohtamisen ja demokratian käytännöt 1997-2000. Acta nro 125Tutkimus kuntien valtuustokaudella 1997-2000 käyttämistä organisatorisista ja toiminnallisista ratkaisuista demokratian ja poliittisen johtajuuden tukemiseksi ja poliittisen päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi.
2000. ISBN 951-755-853-8
Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Acta nro 153

Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Acta nro 153Tutkimuksen avulla on pyritty löytämään hyviä konsernijohtamisen käytäntöjä sekä nostamaan esille ongelmia ja havaittuja konsernijohtamisen kehittämistarpeita.
2005. ISBN 952-213-069-9
Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminenKuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite
2012. ISBN 978-952-213-982-5
Kuntalainen - kansalainen. Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta 1996-2004. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 56. Acta nro 182

Kuntalainen - kansalainen. Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta 1996-2004. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 56. Acta nro 182Tutkimuksessa tarkastellaan kuntalaisten mielipiteitä mm. kunnallisista palveluista ja kuntansa päätöksenteon toimivuudesta, samaten kuin kuntalaisuuden ulottuvuuksia, kuntasamastumista sekä kuntalaisten osallistumista edustuksellisen ja suoran demokratian väylien kautta 47 KuntaSuomi-tutkimuskunnassa.
2006. ISBN 978-952-213-513-1
Kuntalaisen monet roolit. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 37. Acta nro 147

Kuntalaisen monet roolit. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 37. Acta nro 147Raportti koostuu viidestä itsenäisestä artikkelista. Niissä käsitellään mm. kuntalaisten mielipiteitä kunnallisista palveluista, kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista, järjestöosallistumista, samastumista asuinkuntaansa sekä suhtautumista kunnalliseen päätöksentekoon.
2002. ISBN 952-213-031-1
Kuntalaisen muuttuvat roolit

Kuntalaisen muuttuvat roolitKuntalaisten huomioon ottaminen sekä vuorovaikutuksen lisääminen kunnan ja kuntalaisten välillä on tärkeää, mutta samalla pitää nähdä kunnan ja kuntalaisten suhteen moninaisuus. Tässä julkaisussa eritellään ja jäsennetään, minkälaisissa rooleissa kuntalaiset toimivat suhteessa kuntaan. Uusi kunta 2017 -julkaisu.
2010. ISBN 978-952-213-744-9
Kuntalaisten kunta. Asukkaiden näkemyksiä kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta. Kuntien demokratiatilinpäätös, teema 3

Kuntalaisten kunta. Asukkaiden näkemyksiä kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta. Kuntien demokratiatilinpäätös, teema 3Raportissa kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta. Raportti on osa demokratiatilinpäätöshanketta, joka käynnistyi vuonna 2004 jatkuen aina vuoden 2008 loppuun asti.
2008. ISBN 978-952-213-316-8