E-Publikationer

Kommunekonomin mot 2020-talet

Kommunekonomin mot 2020-talet

Sakkunnigsynpunkter från Kommunalekonomiska enheten

Presentation av publikation


Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattare

Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattare

Handbok för förtroendevalda
2018
Utvärdering av Projektet Integration på svenska

Utvärdering av Projektet Integration på svenska

Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?
2018
Kvinnornas rösträtt och valbarhet i kommunen under 100 år

Kvinnornas rösträtt och  valbarhet i kommunen  under 100 år

Denna publikation är Kommunförbundets åtgärd i kampanjen 100 jämställdhetsgärningar, som är en del av 100 årsjubileet för Finlands självständighet år 2017.
2017
Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitet

Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitet

Det är fråga om stora saker när kommunerna beslutar om styrningen av markanvändningen, om miljön, de tekniska tjänsterna, sin egendom och trafiksystemet.
2017. ISBN 978-952-293-542-7
Kommunens koncerndirektiv

Kommunens koncerndirektiv

Denna rekommendation om koncerndirektiv är en uppdatering av den tidigare rekommendationen från 2005.
2017
Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek

Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek

Rekommendationerna har tagits fram av en grupp bestående av aktiva medlemmar i ett flertal projekt finansierade av undervisnings- och kulturministeriet. Var och en av dessa har närmat sig bibliotekstjänsternas tillgänglighet ur sin egen synvinkel och det är resultaten av deras arbete som sammanfattas i denna skrift.
2017. ISBN 978-952-293-548-9
Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?

Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?

Lagstiftningen om behandling av personuppgifter (dataskydd) reviderades efter att EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2016. Förordningen blir tillämplig efter en övergångsperiod på två år 25.5.2018.
2017
Räddarna i vardagen

Räddarna i vardagen

Kund- och användarorienterad utveckling av närservice tillsammans med kommuninvånarna i Kajanaland
2017. ISBN 978-952-293-538-0
Medborgarbudget i kommuner och landskap

Medborgarbudget i kommuner och landskap

I handboken presenteras olika sätt att tillämpa medborgarbudget. En och samma mall passar inte alla kommuner och landskap. Handboken är samtidigt den första finländska sammanfattningen av vad medborgarbudget innebär i praktiken.
2017. ISBN 978-952-293-524-3
Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?

Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?

Slutrapport över projektet Integration på svenska vid Kommunförbundet.

Publikationen redogör för den svenska invandrarkoordinatorns arbete vid Kommunförbundet. Koordinatorn har haft som uppgift att främja och utveckla svensk integration i Finland genom samarbete med tvåspråkiga kommuner, tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån och ministerier samt tredje sektorns aktörer.
2017. ISBN 978-952-293-510-6
Visst hör du mig

Visst hör du mig

Siun sote – invånarinflytande i organiseringen av vårdtjänster i Norra Karelen
2017. ISBN 978-952-293-498-7
Från kommun till landskap - åtgärder under övergångsperioden

Från kommun till landskap - åtgärder under övergångsperioden

Vård- och landskapsreformen framskrider. Den 2 mars 2017 gav regeringen en proposition till riksdagen med förslag till bland annat en landskapslag, en lag om ordnandet av social- och hälsovården, en införandelag och en lag om ordnande av räddningsväsendet.
2017
Dags för jämställdhet

Dags för jämställdhet

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i praktiken.
2017. ISBN 978-952-293-480-2
Europeisk deklaration om jämställdhet.

Europeisk deklaration om jämställdhet.

En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen.
2017. ISBN 978-952-293-478-9
Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Detta kapitel i förvaltningsstadgan tillämpas på arvoden och kostnadsersättningar som betalas till kommunens förtroendevalda enligt kommunallagen och fullmäktiges beslut.
2017
Kom och bygg framtidens kommun

Kom och bygg framtidens kommunKommunen skapar själv sin framtid: genom sin verksamhet, sitt arbete och sina val formar och utvecklar kommunen sin verksamhetsmiljö. Framtidens kommun kommer att ha sju olika roller: bildnings-, välfärds-, delaktighets- och gemenskapsrollen och närings-, sysselsättnings-, livsmiljö- och självstyrelserollen samt utvecklingsoch
partnerskapsrollen.
2017. ISBN 978-952-293-467-3
Danmarks modell

Danmarks modellEn utredning om styrningen av kommunalekonomin
2016. ISBN 978-952-293-463-5
Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadga för kommunenFörvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.
2016. ISBN 978-952-293-456-7
Mall för grundavtal

Mall för grundavtalGrundavtalsmallen för samkommuner innehåller motiveringar med närmare redogörelser för vilka faktorer det lönar sig att beakta när ett grundavtal utarbetas. Det är meningen att de enskilda samkommunerna ska komplettera bestämmelserna i avtalsmallen.
2016. ISBN 978-952-293-425-3