E-Publikationer

Finlands Kommunförbunds mål för riksdagens mandatperiod 2011-2015. Välfungerande kommuner tryggar vår välfärd

Finlands Kommunförbunds mål för riksdagens mandatperiod 2011-2015. Välfungerande kommuner tryggar vår välfärdRegeringsprogrammet har fått en allt mer accentuerad betydelse vid bestämmandet av de politiska riktlinjerna under regeringsperioden. I regeringsprogrammet beskrivs också den kommunalpolitik regeringen kommer att driva. I denna publikation presenteras Kommunförbundets primära mål för kommunalförvaltningen inför den debatt som kommer att föras före riksdagsvalet 2011 och vid beredningen av regeringsprogrammet efter valet.
2010. ISBN 978-952-213-747-0
Forskarperspektiv på kommun- och servicestrukturreformen i Finland

Forskarperspektiv på kommun- och servicestrukturreformen i FinlandDen sammanfattande rapporten ger en komprimerad bild av kommun- och servicestrukturreromen och de förändringar som skett i kommunen under reformen.
2013. ISBN 978-952-293-045-3
Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskningsprogrammet ARTTU2:s slutrapport.
Denna rapport är en översättning av det finska originalet "Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä". Acta nr 273
2019. ISBN 978-952-293-679-0
Framtidsbilder av kommunerna

Framtidsbilder av kommunernaI detta utvecklingsinitiativ beskrivs möjliga framtidstrender för små kommuner, medelstora kommuner och städer.
2015. ISBN 978-952-293-338-6
Framtidsstrategi för de svenskspråkiga gymnasierna i Finland

Framtidsstrategi för de svenskspråkiga gymnasierna i FinlandDe svenskspråkiga gymnasiernas konkurrenskraft och våra ungas rätt till god allmänbildande utbildning på svenska, är en ödesfråga för det svenska i Finland.
2012. ISBN 978-952-213-908-5
Från kommun till landskap - åtgärder under övergångsperioden

Från kommun till landskap - åtgärder under övergångsperiodenVård- och landskapsreformen framskrider. Den 2 mars 2017 gav regeringen en proposition till riksdagen med förslag till bland annat en landskapslag, en lag om ordnandet av social- och hälsovården, en införandelag och en lag om ordnande av räddningsväsendet.
2017
Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitet

Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitetDet är fråga om stora saker när kommunerna beslutar om styrningen av markanvändningen, om miljön, de tekniska tjänsterna, sin egendom och trafiksystemet.
2017. ISBN 978-952-293-542-7
Fyra framtidsscenarier för kommunerna

Fyra framtidsscenarier för kommunerna
Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut

Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslutEn förhandsbedömning av de kommunala beslutens effekter tar mera fasta på värderingar i de förtroendevaldas beslutsfattande och initierar en diskussion om värderingar och beslutens önskade effekter. Rekommendationen om förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut och den tillhörande handboken har för avsikt att stärka det prognostiserande och övergripande greppet i det kommunala beslutsfattandet.
2011. ISBN 978-952-213-761-6
Försökslotsen - en guide till aktörer som stödjer försök

Försökslotsen - en guide till aktörer som stödjer försökHandboken är i första hand tänkt för dem som stöder försök inom den offentliga sektorn. Den har sammanställts av projektet Försöksfinland vid statsrådets kansli och programmet Vi som vågar vid Kommunförbundet. Försökslotsen tar fasta på olika former att stödja försöksverksamhet enligt fyra teman: starta och stödja, kommunikation, utnyttjande och effekter samt upphandling och finansiering.

Handboken hjälper stödjarna att lotsa försöken mot bättre resultat och samtidigt få dem att undvika de värsta grynnorna. En försöksinriktad kultur innebär ett förändringsarbete som löper lätt och utnyttjar resurserna effektivt. Inom arbetet drar man lärdom av misslyckanden, delar resultaten och tillåter en evidensbaserad utveckling. Stödjarna behövs för att precisera, sparra och uppmuntra försöken fullt ut.
2019
Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljder

Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljderEn kommunalt förtroendevald kan avstängas från sitt uppdrag på grund av felaktigt eller brottsligt förfarande. I denna publikation har Kommunförbundets jurister sammanställt viktiga frågor som bör beaktas när man bereder och fattar beslut om avstängning.
2018
Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadga för kommunenFörvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.
2016. ISBN 978-952-293-456-7
Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmånerDetta kapitel i förvaltningsstadgan tillämpas på arvoden och kostnadsersättningar som betalas till kommunens förtroendevalda enligt kommunallagen och fullmäktiges beslut.
2017
Handbok för utarbetande av byggnadsordning

Handbok för utarbetande av byggnadsordningPublikationen innehåller anvisningar till kommunerna för arbetet med att revidera byggnadsordningen.
2013. ISBN 978-952-293-106-1
Handbok för utarbetande av kommunala miljöskyddsföreskrifter

Handbok för utarbetande av kommunala miljöskyddsföreskrifter

Handboken består av två delar: i den första beskrivs lagstiftningen som ligger till grund för miljöskyddsföreskrifterna, processen för utarbetande och meddelande av föreskrifter samt utvecklingsbehoven inom den nuvarande lagstiftningen med tanke på miljöskyddsföreskrifterna.
Den andra delen innehåller modellföreskrifter och modellmotiveringar till föreskrifterna.
2020. ISBN 978-952-293-705-6
Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattare

Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattareHandbok för förtroendevalda
2018
Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?

Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?Lagstiftningen om behandling av personuppgifter (dataskydd) reviderades efter att EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2016. Förordningen blir tillämplig efter en övergångsperiod på två år 25.5.2018.
2017
Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning

Klarspråk i kommunen - en skrivhandledningVässa dina argument. Använd klarspåk! Skrivhandledningen Klarspråk i kommunen ger dig grunden för att skriva texter avsedda för mottagarna.
2012. ISBN 978-952-213-971-6
Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012Publikationen Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet har reviderats.
I publikationen ingår uppgiftsklassificeringar, definitioner av verksamhetsuppgifter och andra definitioner som används i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet.
2012. ISBN 978-952-213-898-9
Klimatförändringen och kommunerna

Klimatförändringen och kommunerna

Handbok för kommunernas klimatarbete
2020. ISBN 978-952-293-710-0