E-Publikationer

Arbetslivets framtida experter! Vem står för fiolerna? Synpunkter på utbildningsersättning inom social- och hälsovården

Arbetslivets framtida experter! Vem står för fiolerna? Synpunkter på utbildningsersättning inom social- och hälsovårdenSyftet med projektet har varit att klarlägga hur olika aktörer ser på ersättningar för utbildning inom social- och hälsovården samt ersättningssystemet.
2010. ISBN 978-952-213-627-5
Arvoden och ersättningar för förtroendevalda i kommunerna under den fullmäktigeperiod som inleddes 2017

Kommunaktuellt publikationsserie nr 1/2019.
2019
Arvoden och ersättningar till kommunernas förtroendevalda 2013

Arvoden och ersättningar till kommunernas förtroendevalda 2013Kommunaktuellt publikationsserie nr 1/2014.
I denna publikation behandlas de förtroendevaldas mötesarvoden och arvoden för viss tid och granskas hur arvodena utvecklats under 2000-talet.
2014
Avgiftsgrunder och mall för taxa för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter 2012. Rekommendation

Avgiftsgrunder och mall för taxa för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter 2012. RekommendationKommunförbundet har sammanställt en ny mall för byggnadstillsynstaxa. Avsikten har varit att ge rekommendationen en praktisk disposition. Den innehåller färre paragrafer och har en annan disposition än den förra. Avgiftsgrunderna stöder ett bestämmande av avgifterna så att de bättre svarar mot kostnaderna. Kommunförbundet ger inga rekommendationer om kommunens byggnadstillsynsmyndighets avgifter i eurobelopp.
2012. ISBN 978-952-213-876-7
Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

Bildningsförvaltningen i SvenskfinlandUtbildningsförvaltningen är organiserad på olika sätt i våra kommuner. En del kommuner har en nämnd, andra en sektion för de respektive språkgrupperna. En del kommuner har en svensk skoldirektör, andra en direktör med ansvar för båda språkgrupperna. Förhoppningsvis kan denna rapport stå som grund för en fortsatt utredning som ska ge förslag och rekommendationer till vilka språkaspekter som borde beaktas med tanke på kommunallagsreformen. Inför reformer är det viktigt att ha beredskap att på bästa möjliga sätt organisera den svenska bildningsförvaltningen i kommunerna. I rapporten ges en helhetsbild av dagsläget och bakgrundsfakta för kommande beslut.
2012. ISBN 978-952-213-970-2
Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter. Stöd för prioritering av uppgifter och kommunsamarbete

Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter. Stöd för prioritering av uppgifter och kommunsamarbeteDe förändringar som sker i kommunernas omvärld förutsätter också utvärdering av servicestrukturerna i styrningen av byggandet.
2007. ISBN 978-952-213-231-4
Dags för jämställdhet

Dags för jämställdhetDen europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i praktiken.
2017. ISBN 978-952-293-480-2
Danmarks modell

Danmarks modellEn utredning om styrningen av kommunalekonomin
2016. ISBN 978-952-293-463-5
Den andra vågens försök med frikommuner och normuppluckring i Danmark och Norge

Den andra vågens försök med frikommuner och normuppluckring i Danmark och NorgeUtredningen omfattar det andra frikommunsförsöket (2012–2016) och förfarandet med utmaningsrätt (2009–2015) i Danmark samt den permanenta försökslagstiftningen i Norge som varit i kraft sedan 1993.
2014. ISBN 978-952-293-204-4
Den kommunala beslutsfattarens handbok om jämställdhet

Den kommunala beslutsfattarens handbok om jämställdhetJämställdhet är en väsentlig del av kommunalpolitiken. Beslutsfattarna i kommunen har möjlighet att påverka
invånarnas vardagsliv och jämställdheten i praktiken, och därför är kännedom om jämställdhetsfrågor en viktig del av de förtroendevaldas kompetens.
2014. ISBN 978-952-293-217-4
Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevalda

Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevaldaHandboken för den kommunala miljövårdsmyndigheten är avsedd för ledamöterna i det organ som sköter miljövårdsärendena i kommunen.
2018. ISBN 978-952-293-605-9
Den nya kommunen

Den nya kommunenVad kan vi medborgare och kommuninvånare lära oss av de sammanslagningar som genomförts? Vad kan beslutsfattarna i kommuner som står inför stora förändringar lära sig av tidigare erfarenheter?
2013

 
Den offentliga ekonomins hållbarhet och finansieringsunderskottet i den kommunala ekonomin

Den offentliga ekonomins hållbarhet och finansieringsunderskottet i den kommunala ekonominI den här promemorian behandlas den offentliga ekonomins hållbarhet
framför allt ur den kommunala ekonomins perspektiv.
2011
Direktörsavtal för kommun- eller samkommunsdirektören

Direktörsavtal för kommun- eller samkommunsdirektörenRamar och spelregler för ledningsarbetet
2016. ISBN 978-952-293-428-4
Dynamiska kommuner

Dynamiska kommunerFinlands Kommunförbunds specialpublikation 2013
2013
Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommuner

Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommunerDenna publikation anknyter till undersökningen Dynamiska kommuner, som Kommunförbundet initierade 2012. Undersökningen syftar till att klarlägga styrkefaktorerna i relationerna mellan olika parter som växelverkar med varandra i kommunerna, hur relationerna fungerar och hur de kunde utvecklas ytterligare för att kommunerna ska klara av framtidens utmaningar. Publikationen utgör material för förbundskongressen 2013.
2013. ISBN 978-952-293-043-9
En förvaltningsmodell för svensk service i metropolområdet

En förvaltningsmodell för svensk service i metropolområdetMålet med projektet var att beskriva och motivera modellen ur ett juridiskt, förvaltningsmässigt, organisatoriskt, ekonomiskt, demokratiskt och rukarperspektiv samt att på ett trovärdigt, sakligt och framgångsrikt sätt presentera modellen inom ramen för beredningen av metropollagstiftningen.
2014. ISBN 978-952-293-165-8
Enkäten om kommunernas miljövårdsförvaltning 2009

Enkäten om kommunernas miljövårdsförvaltning 2009Enkäten om kommunernas miljövårdsförvaltning genomfördes våren 2009.
2010. ISBN 978-952-213-672-5
Etisk dimension i kommunledning

Etisk dimension i kommunledningI detta utvecklingsinitiativ öppnas en diskussion om den etiska dimensionen i de kommunala beslutsfattarnas och ledarnas dagliga arbete.
2015. ISBN 978-952-293-258-7
Europeisk deklaration om jämställdhet.

Europeisk deklaration om jämställdhet.En förbindelse om att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen.
2017. ISBN 978-952-293-478-9