Lakiasiat

Hankintaprosessin virheet markkinaoikeuden käytännössä 07/2010-06/2011

Hankintaprosessin virheet markkinaoikeuden käytännössä 07/2010-06/2011Julkisten hankintojen neuvontayksikössä tehtiin kesän 2011 aikana selvitys markkinaoikeuden (MAO) oikeuskäytännöstä hankintapäätösten osalta. Selvityksen tavoitteena oli saada tietoa sellaisista hankintaprosessien menettelyistä, jotka markkinaoikeus on päätöksissään todennut hankintalainsäädännön vastaisiksi.
2011. ISBN 978-952-213-768-5
Henkilökuljetusopas

HenkilökuljetusopasOppaan tavoitteena on toimia apuvälineenä kunnille henkilökuljetusten hankinnoissa. Siihen on koottu tiivistetysti kuntien henkilökuljetusten lakitausta ja kuvattu henkilökuljetusten suunnittelua joukkoliikenteeseen liittyen. Pääosin on kuitenkin keskitytty liikennepalvelujen hankintaan ja hankintalain soveltamiseen kuljetushankinnoissa.
2012. ISBN 978-952-213-809-5
Kunnan hallintosääntö

Kunnan hallintosääntöHallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.
2016. ISBN 978-952-293-402-4
Kunnat ja kielilainsäädäntö. 2 uud. pain.

Kunnat ja kielilainsäädäntö. 2 uud. pain.Mitä yksityishenkilö sitten voi odottaa kunnaltaan, ja mitä velvollisuksia kunnilla on kielten suhteen? Tässä kirjassa käsitellään kunnallisen viranomaisen yleisiä kielellisiä velvoitteita, kunnalliselta henkilöstöltä vaadittua kielitaitoa ja kunnan eri toimialoja koskevia kielimääräyksiä.
2004. ISBN 951-755-828-7
Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

Tätä hallintosäännön lukua sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja kustannusten korvauksiin.
2017
Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen

Julkaisu käsittelee palveluasumisen järjestämiseen kilpailuttamiseen liittyviä näkökohtia. Julkaisu on tarkoitettu kuntien palveluasumisen ja hankintojen suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta vastaaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä yhteistyötahoille.
Oppaassa ei ole huomioitu nykyisen hankintalain (1397/2016) vaatimuksia.


Perussopimusmalli

PerussopimusmalliKuntayhtymän perussopimusmallin perusteluissa on selostettu sopimusmääräyksiä laajemmin, mitä seikkoja on hyvä ottaa huomioon perussopimusta laadittaessa. Mallisopimusmääräyksiä tulee kuntayhtymäkohtaisesti täydentää.
2016. ISBN 978-952-293-405-5
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.
2017. ISBN 978-952-293-554-0
Sopimusten siirto sote- ja maakuntauudistuksessa

Sopimusten siirto sote- ja maakuntauudistuksessa

Oppaan tarkoituksena on auttaa kuntia, kuntayhtymiä ja maakuntia sopimusten selvittämisessä ja siirrossa. Oppaassa on kuvattu tiivistetysti sopimusprosessin kulku ja tuotu esiin siihen liittyviä pääkohtia. Painopiste on kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvissä sopimuksissa.
2017
Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja

Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja

Henkilötietojen käsittelyä (tietosuojaa) koskeva lainsäädäntö uudistui EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tultua voimaan toukokuussa 2016. Asetus tulee sovellettavaksi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen.
2017