Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Ohje kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimiseen

Ohje kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimiseenTämän ohjeen tarkoituksena on toimia tarkastuslistana valvontasuunnitelman ja -ohjelman laadinnassa. Suunnitelman laajuus ja tarkempi sisältö ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen harkittavissa. Ohjetta päivitetään suunnitelmallisen valvonnan kehittymisen ja siitä saatujen kokemusten myötä.
2016
Opas jätehuollon omistajaohjaukseen

Opas jätehuollon omistajaohjaukseenPäättäjäopas tarjoaa tietoa jätehuollon omistajaohjauksesta ja kunnan roolista kunnallisen jätehuollon järjestäjänä sekä selventää eri kuntatoimijoiden ja luottamuselinten tehtäviä ja vastuita. Opas on suunnattu erityisesti kuntien johtaville viranhaltijoille sekä luottamushenkilöille, mutta on hyvä käsikirja myös muille kuntavastuullisen jätehuollon parissa toimiville tahoille. Opas sisältää joitakin suosituksia, jotka perustuvat hyviin käytäntöihin tai oppaan laatimisen aikana esille tulleisiin kehitysehdotuksiin.
2016. ISBN 978-952-293-373-7
Opas jätehuollon palvelutason määrittämiseen

Opas jätehuollon palvelutason määrittämiseenOpas sisältää ohjeistusta jätehuollon palvelutason määrittämiseen. Kysymys on siitä, millaisia palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan ja miten turvataan riittävä palvelutaso ja keräyspaikkojen kohtuullinen saavutettavuus sekä toisaalta varmistetaan jätemaksujen kohtuullisuus lainsäädännön asettamat velvoitteet ja tavoitteet huomioon ottaen.
2016. ISBN 978-952-293-374-4
Opas rakennusjärjestyksen laatimiseen

Opas rakennusjärjestyksen laatimiseenOpas sisältää ohjeita kunnille rakennusjärjestyksen uudistustyöhön.
Oppaaseen on koottu kuntien hyviä käytäntöjä, viimeaikaisen lainsäädännön sekä yhdyskuntakehityksen ajankohtaiskysymyksiä valmiiden mallien muotoon.
2013. ISBN 978-952-293-007-1
Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi

Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksiUusi pelastuslaki edellyttää sammutusvesisuunnitelman laadintaa. Suunnitelman laatimisesta vastaa pelastuslaitos ja suunnitelma laaditaan yhdessä pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien sekä alueella toimivien vesilaitosten kanssa. Oppaassa tarkastellaan sammutusvesisuunnitelman perusteita sekä rakennetta ja sisältöä ja sen tarkoituksena on helpottaa suunnitelman laadintaa.
2011. ISBN 978-952-213-738-8
Opas ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseen

Opas ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseenOppaan liitteinä ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan malli, maksutaulukkoesimerkki, jossa on esitetty kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistaviksi kuuluvat asiat sekä listaus toimenpiteistä, joista ei voi periä maksua.
2015. ISBN 978-952-293-345-4
Pelastuslaitosten palontutkinnan käsikirja

Pelastuslaitosten palontutkinnan käsikirjaPelastuslaitosten palontutkinnasta tehtyjen selvitysten mukaan palontutkinnan järjestelyt ja käytännön toteutustavat sekä tutkijoiden osaaminen vaihtelevat huomattavasti eri pelastuslaitoksissa.
2014. ISBN 978-952-293-101-6
Rakennusjärjestyksen paikallisuuden kehittäminen

Rakennusjärjestyksen paikallisuuden kehittäminenKuntaliitto ja ympäristöministeriö tekivät vuonna 2003 selvityksen noin 300 kunnan rakennusjärjestyksestä.
2005. ISBN 952-213-078-8
Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa

Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissaVTT:n tekemällä mallilla voidaan arvioida eri rakennusryhmien peruskorjaustarvetta 5-10 vuoden päähän.
2006. ISBN 952-213-112-1
Rakennusvalvonnan alueellistaminen - väliraportti

Rakennusvalvonnan alueellistaminen - väliraporttiRakennustarkastajille osoitetun kyselyn tulokset
2014. ISBN 978-952-293-290-3
Rakennusvalvonnan alueellistaminen. Arvio hyödyistä ja haitoista

Rakennusvalvonnan alueellistaminen. Arvio hyödyistä ja haitoistaTästä selvityksestä käy ilmi, että alueellistamisella on vaikutuksia, ei pelkästään rakennusvalvontaan, vaan myös muihin kuntien toimintoihin ja itsehallintoon.
2015. ISBN 978-952-293-267-9
Rakennusvalvontapalvelujen järjestäminen ja vahvistaminen

Rakennusvalvontapalvelujen järjestäminen ja vahvistaminenSelvityksen kohteena ovat 1.1.2009 toteutuneet Salon, Hämeenlinnan ja Kouvolan seutujen kuntajakomuutokset ja miten 22 kuntaa yhteen sovitti omat rakennusvalvontapalvelunsa.
2010. ISBN 978-952-213-612-1
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012. Suositus

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012. SuositusKuntaliitto on uudistanut kunnan rakennusvalvontataksan mallipohjan. Uuden suosituksen 2012 rakenne on käytännönläheinen. Taksan pykäliä on karsittu ja sen rakennetta on lyhennetty. Suosituksen maksuperusteet tukevat maksujen määräämistä aikaisempaa laajemmin kustannuksia vastaavina. Kuntaliitto ei anna suosituksia maksujen euromääristä.
2012. ISBN 978-952-213-845-3
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät. Tukea tehtävien priorisointiin ja kuntayhteistyöhön

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät. Tukea tehtävien priorisointiin ja kuntayhteistyöhönKuntien muuttuvat toimintaympäristöt edellyttävät rakennusvalvonnan tehtävien arviointia.
2007. ISBN 978-952-213-214-7
Selvitys kuntien ilmastotyöstä

Selvitys kuntien ilmastotyöstäKuntaliitto lähetti syksyn 2011 aikana kuntiin kyselyn kuntien ilmastotyöstä. Selvitys on laadittu pääosin kyselyyn pohjautuen. Lisäksi selvityksessä on käytetty aiemmin kerättyä tietoja kunnista. Tämä selvitys esittelee, mitä konkreettisia toimia viime vuosien kiivas ilmastostrategioiden laadinta kunnissa on saanut aikaan. Selvityksessä pyritään antamaan kuva kuntien ilmastotyön nykytilanteesta.
2012. ISBN 978-952-213-892-7
Selvitys kuntien rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta 2010

Selvitys kuntien rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta 2010Kuntien rakennusvalvontaviranomaisen taksojen hinnoittelu ja rakennuslupamaksuja 2010. Selvitys tuo esille taksojen hinnoitteluerot kunnittain ja alueittain sekä taksojen kehittämisehdotuksia.
2011. ISBN 978-952-213-704-3
Sisäilmasto ja energiatehokkuus SE 5 -projekti

Sisäilmasto ja energiatehokkuus SE 5 -projektiSisäilmaston hyvän laadun ja energiatehokkuuden parantamisen yhdistävää tutkimustoimintaa ja sen myötä alan kirjallisuutta on suhteellisen vähän. Kunnissa tarvitaan kuitenkin yhteistä näkemystä erityisesti ylläpidossa, mutta myös rakennustoiminnassa. Tähän tiedon vajeeseen vastaamiseksi toteutettiin kirjallisuus- ja kehittämistarveselvitys vuonna 2014.
2015. ISBN 978-952-293-336-2
Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässäSisäisen vuokran tarkoitus on kohdistaa kunnan tai kuntayhtymän sisällä kiinteistöjen käytöstä ja omistamisesta aiheutuneet kustannukset toimitilojen käyttäjille.
2009
Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa. Ohje toimintatavoista sisäympäristöongelmia hoitaville ryhmille ja henkilöille

Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa. Ohje toimintatavoista sisäympäristöongelmia hoitaville ryhmille ja henkilöilleTyöterveyslaitos, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuopio ja Suomen Kuntaliitto ovat työstäneet päättyvässä yhteistyöhankkeessaan toimintaohjeen kunnille sisäympäristöongelmien ratkaisemiseksi kuntien rakennuksissa.
2010. ISBN 978-952-213-624-4
Sujuvampi arki ikääntyvälle. Yhdyskuntien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito

Sujuvampi arki ikääntyvälle. Yhdyskuntien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpitoOma koti, asuinalue, lähipalvelut ja liikenneyhteydet ovat tärkeä osa
jokapäiväistä elämää ja muodostavat perustan myös ikääntyvien itsenäiselle
selviytymiselle. Väestön ikääntyessä koko elinympäristöä kannattaa kehittää esteettömäksi. Oppaan tarkoituksena on herättää eri alojen toimijat huomaamaan omat mahdollisuutensa vaikuttaa ikäihmisille paremmin sopivan ympäristön luomiseen.
2004. ISBN 978-952-293-221-1