Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Kuntien ympäristönsuojeluhallinto. Kysely 1.1.2005

Kuntien ympäristönsuojeluhallinto. Kysely 1.1.2005Kysely kuntien ympäristöhallinnosta tehtiin keväällä 2005. Kyselyssä on pyritty vertaamaan kunnissa tapahtunutta muutosta vuosina 1996, 2001, 2005.
2006. ISBN 952-213-076-1
Kuntien ympäristönsuojelumääräykset. Nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset. Nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudetSelvityksessä kartoitetaan tällä hetkellä voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten kokonaisuus: kuinka laajasti ne ovat kunnissa käytössä, millaisia määräyksiä on annettu ja kuinka ne vastaavat kuntien tarpeita ympäristönsuojelussa. Selvityksen toisena tutkimustehtävänä on pohtia määräysten käytön laajentamisen tarjoamia mahdollisuuksia keventää ympäristönsuojelun hallintoa, mahdollisesti siirtämällä painopistettä lupamenettelystä normisääntelyyn.
2014. ISBN 978-952-293-208-2
Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009Tämä on yhteenveto kyselystä kuntien ympäristöhallinnosta, joka tehtiin tammikuussa 2009 tavoitteena saada mahdollisimman kattavasti tietoa ympäristöhallinnon nykytilanteesta tukemaan mm. Kuntaliiton edunvalvonta- ja kehittämistyötä.
2010. ISBN 978-952-213-669-5
Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2013

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2013Kysely tehtiin alkuvuodesta 2013 tavoitteena saada kattavasti tietoa kuntien ympäristöhallinnon nykytilasta.
2013. ISBN 978-952-293-094-1
Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2017

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2017

Suomen Kuntaliitto lähetti keväällä 2017 kyselyn ympäristönsuojelun hallinnon nykytilasta kuntien ympäristönsuojelun johtaville asiantuntijoille.
2018. ISBN ISBN 978-952-293-588-5
Kysely asuntoasioista 2005

Kysely asuntoasioista 2005Kyselyllä tuotettiin tietoa muun muassa asuntotoimen hallinnosta, asuntopoliittisesta suunnittelusta, yhteistyöstä, kehittämishankkeista ja vuokra-asumiseen ja vuokratalojen omistamiseen liittyvistä kysymyksistä.
2005. ISBN 952-213-062-1
Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön

Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhönKäsikirja sisältää yleiskuvauksen liikenneturvallisuustyön monipuolisuudesta, liikenneturvallisuuden osatekijöistä, ilmiöistä ja tietolähteistä sekä onnettomuuksien kustannuksista. Käsikirjassa pohditaan myös syvemmin kunnan roolia ja käydään läpi eri toimialojen mahdollisuuksia toteuttaa liikenneturvallisuustyötä.
2016. ISBN 978-952-293-387-4
Käsikirja vuokrataloille. Tietoja arava- ja korkotukivuokratalon taloudesta, hallinnosta ja ylläpidosta isännöitsijän ja vuokratalon omistajan käyttöön

Käsikirja vuokrataloille. Tietoja arava- ja korkotukivuokratalon taloudesta, hallinnosta ja ylläpidosta isännöitsijän ja vuokratalon omistajan käyttöönKäsikirja on tarkoitettu kunnan vuokrataloyhtiöiden isännöitsijöille ja muille vuokrataloja koskevaan päätöksentekoon osallistuville.
2008. ISBN 978-952-213-365-6
Käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Parhaita esimerkkejä kuntien ilmastonmuutostyöhön

Käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Parhaita esimerkkejä kuntien ilmastonmuutostyöhönItämeren alueelle sekä Pohjoismaihin suunnatussa kansainvälisessä kilpailuhankkeessa etsittiin kunnille sekä muille paikallis- ja aluetason toimijoille uusia tai vielä vakiintumattomia liiketoimintakonsepteja, toimintatapoja ja teknologioita ilmastonmuutoksen hillintään. Kilpailun tavoitteena oli saattaa yhteen ratkaisujen tuottajat sekä uudet asiakkaat Itämeren alueelta sekä Pohjoismaista.
2011
Laskentamalli katujen ja viheralueiden korjausvelan laskentaan

Laskentamalli katujen ja viheralueiden korjausvelan laskentaanLoppuraportti. Korjausvelan laskentahanke aloitettiin vuoden 2013 syksyllä. Hanke oli suoraa jatkoa vuosien 2012 ja 2013 aikana toteutetulle korjausvelan periaatteiden määrityshankkeelle. Hankkeen tavoitteena oli luoda työkalu, joka sisältäisi laskentamallit korjausvelan laskentaan valituille omaisuuserille.
2015. ISBN 978-952-293-262-4
Liikennemerkkien käyttö kaduilla

Liikennemerkkien käyttö kaduillaTähän oppaan 2. tarkistettuun painokseen on korjattu säädöksiin tulleita muutoksia ja tehty joitakin tarkistuksia tekstiin ja kuviin. Oppaaseen on lisätty uusi pihakadun ja kävelykadun merkitsemistä käsittelevä kohta. Opasta voidaan käyttää apuna soveltuvin osin myös yksityisten alueiden liikenteen ohjauksen suunnittelussa.
2012. ISBN 978-952-213-863-7
Local Authorities and Climate Change

Local Authorities and Climate ChangeThe importance of reducing greenhouse gas emissions in order to restrain climate change is easy to comprehend. A reduction, however, is hard to accomplish. Action to restrain climate change has to be taken globally, and the Finnish municipal sector also bears a great responsibility
2007
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusKuntaliiton kuntien maapolitiikasta keväällä
2013 tekemän kyselyn tulokset
2013. ISBN 978-952-293-283-9
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Kysely kuntien kaavoittajille

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Kysely kuntien kaavoittajilleTämä on yhteenvetoraportti vuonna 2012 toteutetuista maankäytön ohjaukseen liittyvistä kyselyistä.
2012. ISBN 978-952-293-091-0
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Kysely kuntien rakennusvalvontaviranomaisille ja luottamushenkilöille

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Kysely kuntien rakennusvalvontaviranomaisille ja luottamushenkilöilleKuntien rakennusvalvonnan toimivuuden ja ohjauksen kannalta maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on keskeisessä roolissa.
2012. ISBN 978-952-213-961-0
Maankäyttö- ja rakennuslain vaikutukset ympäristön laatuun. Kuntaliiton kysely 2005

Maankäyttö- ja rakennuslain vaikutukset ympäristön laatuun. Kuntaliiton kysely 2005Raportti kyselystä, jolla selvitettiin maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisen vaikutusta ympäristön laatuun sekä miten arvioidaan edellytysten laadukkaan ympäristön tuottamisen kehittyneen.
2005. ISBN 952-213-018-4
Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous - tietoa kuntapäättäjille

Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous - tietoa kuntapäättäjilleKunnan kaavoituksen ja maapolitiikan ratkaisut vaikuttavat merkittävästi kunnan talouteen.
2009. ISBN 978-952-213-474-5
Miten ilmastonmuutoksen hallinta voidaan käytännössä huomioida kunnan päätöksissä ja toiminnassa?

Miten ilmastonmuutoksen hallinta voidaan käytännössä huomioida kunnan päätöksissä ja toiminnassa?Hyvien käytäntöjen esimerkkejä hankekunnista
2012. ISBN 978-952-213-874-3
Miten ja millä rahalla? Organisointi, rahoitustarve sekä kehittämisnäkökohtia teknisen palvelutuotannon toimialueilla. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 34. Acta nro 145

Miten ja millä rahalla? Organisointi, rahoitustarve sekä kehittämisnäkökohtia teknisen palvelutuotannon toimialueilla. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 34. Acta nro 145Tutkimuksessa käsitellään kolmea teemaa: kuntien käytännöt ja käytäntöjen muutokset teknisten peruspalvelujen eri toimialaueilla 1990-luvun loppupuolella, millaisen rahoitustarpeen tekninen palvelutuotanto kunnalle aiheuttaa ja teknisen palvelutuotannon eri toimialueiden kehittämistarpeet ja tarpeiden muutokset.
2002. ISBN 952-213-029-X
Museoviranomaisten ja kuntien yhteistyö kaavoituksessa. Kuntaliiton selvitys 2006.

Museoviranomaisten ja kuntien yhteistyö kaavoituksessa. Kuntaliiton selvitys 2006.Raportti perustuu museoviranomaisten ja kuntien yhteistyötä kartoittaneeseen Kuntaliiton selvitykseen, joka toteutettiin kuntien kaavoituksesta vastaaville kohdennetulla kyselyllä ja kesällä 2005 tehdyillä asiantuntijahaastatteluilla.
2006. ISBN 952-213-079-6