Verkkokauppa


Kunnan hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

20.00 €


Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista. Myös toimeksiantosopimukseen perustuvaa sijoitustoimintaa on selvitetty lyhyesti. Liiteosassa on esimerkki valtuuston sijoitustoiminnan perusteita koskevasta päätöksestä. Näiden lisäksi julkaisussa kiinnitetään huomiota finanssikriisin jälkeisten rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutuksiin palvelutarjontaan ja sitä kautta sijoituspäätöksiin. Päivitetyssä julkaisussa käsitellään jonkin verran myös kuntien kokonaisvarallisuuden hoitoa.

18.00 €


Älykäs kokeilu- ja kehittämistoiminta kunnissa. Acta nro 263

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana. Loppuraportti. Tutkimuksessa selvitetään, miten kokeilutoiminnalla voidaan vahvistaa kuntaorganisaation älykkyyttä, miten kuntaorganisaatioissa kyetään ajattelu- ja toimintatapojen muutoksiin sekä mitä esteitä kokeilutoiminnalle on kunnissa.

25.00 €


Kuntalaki, hallintolaki ja laki sähköisestä asioinnista

Taskupainos kunnan päätöksentekomenettelyn keskeisistä laeista: kuntalaki, hallintolaki ja laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. 8. uudistettu painos

15.00 €


SOTE ja Suomi 2040

Kohti taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti kestävää Suomea

0.00 €


Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 7/2016

Tähän katsaukseen on koottu muutamia hyvinvointi- ja terveyskäsitteiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsiteparien määritelmiä. Mukana on myös tulevaisuuden tutkijoiden näkemyksiä hyvinvoinnin edistämisestä tulevaisuudessa.

0.00 €


Manner-Suomen kuntajohtajat 2000-2015. Kommundirektörer i fastlandskommunerna

Kirja sisältää 823 kuntajohtajan perustiedot päätoimista harrastuksiin. Mukana on myös professori Arto Haverin kuntajohtajan työn merkitykseen ja muutokseen keskittyvä artikkeli Kuntajohtaja on näköalapaikalla suomalaisessa yhteiskunnassa.

45.00 €


Kuntaviestinnän opas

Ohjeet kunnan ja kuntapalveluja tuottavan yhteisön viestintään ja markkinointiin

20.00 €


Perussopimusmalli

Kuntayhtymän perussopimusmallin perusteluissa on selostettu sopimusmääräyksiä laajemmin, mitä seikkoja on hyvä ottaa huomioon perussopimusta laadittaessa. Mallisopimusmääräyksiä tulee kuntayhtymäkohtaisesti täydentää.

0.00 €

Hae tuote


Ajankohtaista!


Julkaisumyynti
puh. 050 411 8421
julkaisumyynti@kuntaliitto.fi